Säännöt

Yhdistyksen nimi ja tarkoitus

1 § Yhdistyksen nimi on Täky ry.

2 § Yhdistyksen kotipaikka on Joensuu.

3 § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Itä-Suomen yliopiston suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijoiden etujärjestönä ja yhdyssiteenä ja kehittää jäsentensä opiskeluoloja ja -mahdollisuuksia sekä ylläpitää suomen kielen ja kirjallisuuden asemaa.

4 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. harjoittaa koulutuspoliittista edunvalvontaa osallistumalla ylioppilaskunnan koulutus- ja sosiaalipoliittiseen toimintaan sekä pitämällä yhteyttä muihin ainejärjestöihin ja yliopiston henkilökuntaan
2. järjestää kokouksia, erilaisia tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa sekä muita tilaisuuksia
3. tarjoaa jäsenistölleen kulttuuritoimintaa sekä
4. pitää yhteyttä muihin opiskelijajärjestöihin ja vastaaviin yhteisöihin.

5 § Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kantaa jäsenmaksua, jonka suuruudesta päättää vuosikokous. Sen lisäksi yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja avustuksia sekä järjestää muuta pienimuotoista varainhankintaa, esimerkiksi myyjäisiä.

Yhdistyksen jäsenet

6 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Itä-Suomen yliopistossa suomen kieltä tai kirjallisuutta pääaineenaan opiskeleva tai muu yhdistyksen hallituksen jäseneksi hyväksymä henkilö. Varsinainen jäsen maksaa jäsenmaksun seitsemän vuoden välein. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen hallituksen hyväksymä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattajajäsenen jäsenmaksu on viisinkertainen varsinaisen jäsenen jäsenmaksuun verrattuna. Liittyessään jäsen maksaa jäsenmaksun ja ilmoittaa yhdistyksen hallitukselle täydellisen nimensä sekä kotipaikkakuntansa.

7 § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistyksen sääntöjä vastaan toimiva tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti yhdistystä vahingoittanut jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

8 § Yhdistyksen kokouksessa jokainen varsinainen jäsen on vaalikelpoinen, ja hänellä on puhe- ja esitysoikeus. Kannattajajäsenellä on puhe- ja äänioikeus mutta ei äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta.

Yhdistyksen talous ja hallinto

9 § Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.

10 § Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävä elin on yhdistyksen kokous. Yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää sen hallitus.

11 § Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen kokoukset

12 § Yhdistyksen syyskokous pidetään marras-joulukuussa ja kevätkokous helmi-maaliskuussa. Hallitus kutsuu kokoukset koolle. Hallitus voi kutsua ylimääräisen yhdistyksen kokouksen koolle tarvittaessa, tai sen on kutsuttava kokous koolle, kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

13 § Kutsu yhdistyksen syys- tai kevätkokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään neljä vuorokautta ennen kokousta. Jos yhdistyksen jäsenet ovat vaatineet yhdistyksen kokousta koolle kutsuttavaksi, on hallituksen kutsuttava kokous koolle neljäntoista vuorokauden kuluessa vaatimuksen jättämisestä. Kokouskutsut julkaistaan Täkyn verkkosivuilla.

14 § Yhdistyksen kokouksiin on mahdollista osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistuminen voi tapahtua ainoastaan kokouksen aikana (reaaliaikainen osallistuminen). Etäosallistuminen on mahdollista yhdistyksen kokouksissa, jos kokouskutsussa on tästä maininta. Kutsussa yhdistyksen kokoukseen on yhdistyslain 24 §:n mukaisesti mainittava, jos etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista. Etäosallistumisella ei voida korvata perinteisen fyysisen kokouksen järjestämistä, vaan kyseessä on osallistumismuoto, jonka yhdistys voi halutessaan tarjota tavallisen kokousosallistumisen lisäksi. Yhdistyksen puheenjohtajan tulee järjestää fyysinen kokous.

15 § Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kutsuttu koolle.

16 § Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujensuuruus seuraavaksi toimikaudeksi
3. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
4. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan tulevan toimikauden hallintoa ja tilejä
5. muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

17 § Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2. esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
3. päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimikauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
4. muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

18 § Yhdistyksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja jonka tarkastavat kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjat on julkaistava Täkyn verkkosivuilla seitsemän vuorokauden kuluessa kokouksesta, ja niiden on oltava nähtävänä vähintään neljä vuorokautta.

Yhdistyksen hallitus

19 § Yhdistyksen hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Hallituksen toimikausi on sama kuin yhdistyksen toimikausi. Milloin hallitus tai sen jäsen eroaa kesken toimikauden, valitaan uusi hallitus tai sen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Tällöin hallitus tai sen jäsen jatkaa työskentelyään, kunnes uusi hallitus tai sen jäsen on valittu.

20 § Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen toimeenpanevana elimenä. Sen tehtävänä on erityisesti:
– valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksessa esille tulevat asiat
– laatia yhdistyksen talousarvio
– hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

21 § Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljästä kymmeneen muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallituksen kokoukseen on mahdollista osallistua myös videoyhteyden välityksellä.

22 § Hallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

23 § Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on johtaa puhetta hallituksen kokouksissa, valvoa hallituksen kokouksissa tehtyjen päätösten toimeenpanoa, johtaa yhdistyksen toimintaa sekä kutsua koolle hallituksen kokoukset. Lisäksi puheenjohtajan tehtävänä on pitää yhteyttä toiminnan kannalta tarpeellisiin henkilöihin sekä edustaa yhdistystä.

Puheenjohtaja on oikeutettu yhdistyksen pankkitilin käyttöoikeuteen muttei maksuoikeuteen tai yhdistyksen tiliin yhdistetyn pankkikortin tilaamiseen.

Varapuheenjohtajan tehtävänä on auttaa puheenjohtajaa sekä hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt.

Sihteerin tehtävänä on pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksista.

Taloudenhoitajan tehtävänä on huolehtia yhdistyksen varainkäytöstä ja kirjanpidosta sekä laatia tilinpäätös.  Taloudenhoitajalla on yhdistyksen pankkitilin käyttöoikeus, maksuoikeus sekä oikeus tilata tiliin yhdistetty pankkikortti.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

24 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä, sekä taloudenhoitaja yksin.

Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

25 § Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

26 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, kummassakin vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, sen varat on luovutettava suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijoiden tukemiseen yhdistyksen purkautumisesta päättävän kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla.