Fuksiaakkoset

Linkit vievät kyseiselle sivustolle tai Kamun artikkeliin aiheesta.

AHOT:

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen. Ahotoimalla opiskelijan aiempi osaaminen voidaan arvioida ja hyväksyä osaksi opintoja.

Akava:

Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijat työllistyvät yleensä ammatteihin, joiden ammattiliitot kuuluvat Akavaan.

amanuenssi:

Eräänlainen akateeminen sekatyömies. Amanuenssien hallinnollisiin tehtäviin kuuluvat esimerkiksi opetussuunnitelmien ja opetusohjelmien laatiminen, opinto-ohjaus ja tiedotus.

Carelia 24/7:

Carelian kirjasto toimii ympärivuorokautisena itseopiskelutilana, johon saa panttia vastaan kulkutunnisteen. Tiloja on kampuksella muitakin. Samaan tunnisteeseen saa pyytämällä kulkuoikeuden myös sähköiseen tenttitilaan.

dekaani:

Dekaani on yliopiston tiedekunnan johtaja ja tiedekuntaneuvoston puheenjohtaja. Hän johtaa ja valvoo tiedekunnan toimintaa.

eLearn:

Oppimisympäristö verkossa. Luennoitsijat voivat halutessaan luoda kurssilleen eLearn-alustan, joka voi esimerkiksi sisältää luentodiat, kotitehtävien ohjeet, keskustelualueita, linkkilistan ja tehtäviä.

Exam:

Sähköinen tenttijärjestelmä.

fennisti:

Suomen kielen tutkija.

halko:

Ainejärjestön hallituksen kokous. Kahvin juontia ja siinä sivussa ainejärjestön asioiden päättämistä.

HOPS:

Henkilökohtainen opintosuunnitelma. HOPSiin merkitset kurssit, joita aiot sisällyttää tutkintoosi.

Humppa:

Agora-rakennuksen kahvila, Humppa, on humanistiopiskelijoiden lämmin kohtaamispaikka ja prokrastinaation pyhättö.

ISK:

Iso suomen kielioppi. Sen verkkoversio, VISK (”viski”), on vapaasti luettavissa.

Itäkynä:

Täkyn ainejärjestölehti. Julkaistaan verkossa, ja kerran vuodessa ilmestyy erikoisnumero painettuna.

Itä-Suomen yliopisto eli UEF:

Joensuun yliopisto ja Kuopion yliopisto yhdistyivät 1. tammikuuta 2010 Itä-Suomen yliopistoksi (University of Eastern Finland). Kampukset ovat edelleen Joensuussa ja Kuopiossa.

Joraus ry:

Joensuun kampuksen aineenopettajaksi opiskelevien ainejärjestö. Opettajalinjalla olevat täkyläiset voivat siis liittyä Joraukseen.

Kamu:

Yliopisto-opiskelijan käsikirja, josta löytyy vastaukset valehtelematta kaikkiin opintoja käsitteleviin kysymyksiin.

kirjatentti:

Tentti sellaiselle opintojaksolle, joka suoritetaan lukemalla tenttikirjallisuus itsenäisesti ja tenttimällä se yleisenä tenttipäivänä (vrt. sähköinen tentti). Monia kursseja voi suorittaa vaihtoehtoisesti joko luentokurssina tai kirjatenttinä ja joitakin vain kirjatenttinä.

kurssi:

Opintojakson toteutustapa, voi olla lähi- eli kontaktikurssi, monimuotokurssi tai verkkokurssi.

OAJ:

Opetusalan Ammattijärjestö. Jos työllistyt esimerkiksi äidinkielenopettajaksi, voit liittyä OAJ:hin.

opintokokonaisuus:

Opintosi on jaettu perus-, aine- ja syventäviin opintokokonaisuuksiin. Jokainen kokonaisuus suljetaan sen jälkeen, kun olet suorittanut kokonaisuudesta kaikki kurssit. Opintokokonaisuuden sulkemisen jälkeen saat siitä yleisarvosanan, etkä voi enää uusia kursseja.

opintopiste eli noppa:

Opinnot mitataan opintopisteissä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta. Yhden lukuvuoden työpanos on noin 60 opintopistettä.

Osma:

Kaksi kertaa vuodessa järjestettävä fennistien kokoontuminen, jota isännöi kukin suomen kielen ainejärjestö vuorollaan. Sisältää virallisia ja ei-niin-virallisia osuuksia. Jokaisen suomen kielen opiskelijan olisi koettava Osma ainakin kerran opiskelunsa aikana. Tulee kielioppitermin objektin sijainen määrän adverbiaali lyhennenimityksestä.

Osma ry:

Suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestöjen kattojärjestö, johon Täkykin kuuluu. Organisoi fennistien yhteisiä tapahtumia, kuten Osmaa.

Peppi:

Opintojen suorittamisen kannalta välttämätön verkkoympäristö. Pepissä voit mm. ilmoittautua kursseille ja yleiseen tenttiin, seurata opintosuorituksiasi, katsoa tutkintovaatimuksia ja tarjolla olevaa opetusta sekä tehdä HOPSin.

proseminaari:

Lukukauden tai -vuoden mittainen seminaari, jonka aikana suunnitellaan ja kirjoitetaan kandidaatintyö.

seminaari:

Kurssi, jonka aikana jokainen kirjoittaa lyhyehkön tutkielman ja esittelee sen muille osallistujille keskustelua varten.

Skope:

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto.

sähköinen tentti:

Kurssitentti, joka tehdään Exam-tenttijärjestelmässä. Ilmoittautuminen ei tapahdu Weboodissa, vaikka kurssikuvaus siellä olisikin. Toimii yleensä tenttinä itsenäisesti suoritettavalle opintojaksolle, joskus myös lähikurssille. Sähköiset tentit yleistyvät jatkuvasti.

TAKU ry:

Taide- ja kulttuurialalla työskentelevien ja opiskelevien ammattilaisten Akavaan kuuluva ammattijärjestö. Täky tekee yhteistyötä TAKUn kanssa.

Tuudo:

Korkeakouluelämää helpottava mobiilisovellus, joka on ladattavissa Androidille ja iOSille. Kokoaa useita sähköisiä palveluita, kuten lukujärjestykset, suoritustiedot, ruokalistan, kampuskartan, joukkoliikenneoppaan ja uutiset, samaan sovellukseen. Käyttö ei ole pakollista mutta suositeltavaa: esimerkiksi lukkarin saa Tuudosta päivittymään automaattisesti omaan sähköiseen kalenteriin.

tuutori:

Auttaa, opastaa ja tukee uusia opiskelijoita opintojen alun kynnyksellä. Tuutorin tunnistaa avuliaasta ja avoimesta asenteesta… sekä useimmiten haalareista keskellä normaalia arkipäivää.

Viva:

Humanistisen osaston tiedotuskanava, jossa sekä opiskelijat että henkilökunta tiedottavat kaiken tarpeellisen. Esimerkiksi HUM (opiskelijat)- ja UEF opiskelijat -kanavia kannattaa seurata säännöllisesti. Vivaan pääsee UEFin Office 365:n kautta.

yleinen tenttipäivä:

Kullakin oppiaineella on kerran kuussa yleinen tenttipäivä, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus tenttiä valitsemansa kurssi/kurssit kirjatenttinä.

ylioppilaskunta (ISYY):

Koko yliopiston yhteinen etu- ja palvelujärjestö, joka tarjoaa monenlaisia palveluja ja toimintaa.

YTHS:

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö. Yliopiston opiskelijoille tarkoitettu lääkäriasema, joka on huomattavan edullinen. Tarjoaa jokaiselle opiskelijalle yhden ilmaisen terveystarkastuksen ja hammastarkastuksen. Joensuun kampuksella sijaitsee Aurora-rakennuksessa.